MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Do sad nismo imali problema sa privatnim vlasnikom vodocrpilišta

Ana Benačić

31. ožujka 2015.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Do sad nismo imali problema sa privatnim vlasnikom vodocrpilišta

Ministarstvo poljoprivrede objasnilo je kako je vodocrpilište za gradove Belišće i Valpovo, izgrađeno doprinosima građana prije više od 30 godina, završilo u rukama privatnika. Navode da je prerađivač, koji vodu iz Drave čini pitkom, lani otkupljen novcem komunalne tvrtke Hidrobel i javnog poduzeća HV. On je dotad bio u vlasništvu austrijskog Duropacka, no u ministarstvu ne spominju je li i prerađivač kupljen novcem građana osamdesetih godina. Očigledno je da nema govora da se preispita opravdanost privatnog vlasništva nad vodocrpilištem. Problem će se riješiti tek izgradnjom novog vodozahvata i to novcem iz EU fondova koji, kako nas je poučio Bojan Zmaić iz HDZV-a, dolazi uz cijenu koju plaćaju - građani!

Na Lupiginu adresu stigao je odgovor Ministarstva poljoprivrede na pitanje kako je moguće da vodocrpilište za javne potrebe završi u rukama stranih privatnih vlasnika, pa pogledajmo što nam se nudi u ovom opširnom odgovoru.

"Vodozahvat na rijeci Dravi nalazi se na k.č.br. 358/31 K.o. Belišće. Radi se o površinskom vodozahvatu koji je kao građevina bio u sastavu društvenog Kombinata Belišće. Putem navedenog vodozahvata opskrbljivao se Kombinat Belišće tehnološkom vodom kao i Grad Belišće vodom za piće jer je predmetni vodozahvat predstavljao tehnološku cjelinu sa internim sustavom za dobavu tehnološke vode i sustavom javne vodoopskrbe. Naime, i tehnološka voda i voda za javnu vodoopskrbu zahvaća se iz istog vodozahvata odnosno iz iste vodne građevine što znači da se ta građevina kao i dio internog sustava od nje do mjesta isporuke u sustav javne vodoopskrbe nije mogao tehnološki odvojiti", stoji u odgovoru.

Privatizacija 1992., koncesija 1998.

Navodi se i kako se u postupku pretvorbe i privatizacije Kombinata Belišće oko 1992. g. nastalo je trgovačko društvo Belišće d.d. i predmetni vodozahvat je putem pravnog sljedništva postao vlasništvo navedenog društva jer iz istog to trgovačko društvo od tada pa do danas ima pravo zahvaćati 5.300.000 m3 godišnje za svoje tehnološke potrebe i 1.500.000 m3 godišnje kolika je isporuka vode u sustav javne vodoopskrbe Grada Belišća i dalje prema Gradu Valpovu. To pravo trgovačko društvo Belišće d.d. steklo je na temelju ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za tehnološke potrebe iz 1998. godine i Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe iz 1998. godine.

VRIJEME JE ZA PITANJE: Jesam li ispao malo glup kad sam kupio vodu u boci?

Predmetni ugovori Sklopljeni su između Belišća d.o.o. i Državne uprave za vode koja je pravni prethodnik ovoga ministarstva, tvrdi se u odgovoru, kao i da su dioničari toga trgovačkog društva bili Fond za privatizaciju, radnici, Privredna banka, mirovinski fondovi i drugi.

Postupno preuzimanje

"U periodu od 2008. do 2012. došlo je do postupnog preuzimanja predmetnog društva od strane privatne tvrtke Duropack GmbH iz Austrije kupnjom dionica na burzi putem javne ponude za preuzimanje. Na taj način te s obzirom na to da je Belišće d.d. pravni prethodnik tvrtke Duropack Belišće d.o.o. imovina Belišća d.d. postala je njegovim vlasništvom pa tako i cijela zemljišna čestica 358/31 na kojoj se nalazi, između ostalih građevina, i vodozahvat iz rijeke Drave sa crpnim postrojenjima koje crpi vodu za tehnološke potrebe kao i za potrebe javne vodoopskrbe", tvrde u Ministarstvu poljoprivrede te dodaju da za cijelo to vrijeme nikada pa ni danas nije došlo do problema oko isporuke dijela zahvaćene vode od strane tvrtke Duropack Belišće d.o.o. u sustav javne vodoopskrbe Grada Belišća sukladno potrebama.

Duropack prodao prerađivač vode Hidrobelu, pod pokroviteljstvom Hrvatskih voda

Nadalje, u odgovoru se objašnjava kako bi tehnološka voda bila upotrebljiva kao voda za piće potrebno ju je pročistiti - kondicionirati na uređaju za preradu koji je do 2014. godine bio u vlasništvu tvrtke Duropack Belišće d.o.o., a od tada je u vlasništvu isporučitelja vodne usluge Hidrobel d.o.o. odnosno njegovog pravnog prethodnika Kombel d.o.o. iz Belišća.

Uređaj za preradu tehnološke vode u pitku vodu sada je u vlasništvu isporučitelja vodne usluge Hidrobel d.o.o. Belišće, koje je početkom 2014. godine otkupilo uređaj uz sufinanciranje Hrvatskih voda.

Duropack Belišće d.o.o. isporučuje tehnološku vodu iz rijeke Drave Hidrobelu d.o.o. Belišće, a veći dio koristi za vlastite potrebe. Isporuka se odvija prema međusobno potpisanom ugovoru. 

Gradi se sve ispočetka, novcem od EU

"U okviru EU-projekta Valpovo-Belišće predviđena je izgradnja novog vodozahvata na rijeci Dravi, koji će biti u vlasništvu isporučitelja vodne usluge Hidrobel d.o.o.. Na taj način bi se riješila predmetna problematika. Hidrobel d.o.o. vrši distribuciju pitke vode na području grada Belišća i okolnih naselja, a dio prerađene pitke vode prodaje isporučitelju vodne usluge Dvorac d.o.o. iz Valpova (cca 43 posto pitke vode). Isporuka pitke vode prema drugim isporučiteljima vodnih usluga je regulirana člankom 208. Zakona o vodama i definiran je izračun cijene vodnih usluga u tim slučajevima, o čemu su strane dužne sklopiti međusobni ugovor. U slučaju da se ne mogu dogovoriti oko cijene vodnih usluga, cijenu će odrediti sud u parničnom postupku koji pokreće nezadovoljna stranka, a do odluke suda Vijeće za vodne usluge može privremenom mjerom odrediti odgovarajuću cijenu vode", navodi se u odgovoru, a potom i zaključuje kako u ovom slučaju nije došlo do međusobnog dogovora o isporuci i cijeni vodnih usluga pa je potrebno postupiti u skladu sa člankom 208. Zakonom o vodama.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: FAH/Hina