JMBG

Vuk

14. 03. 2002.

Matični je broj identifikacijska oznaka hrvatskih državljana i stranaca koja služi za povezivanje podataka u službenim evidencijama. Matični broj upisuje se u službene evidencije i javne isprave koje se izdaju na temelju tih evidencija. Sastoji se od 13 znamenki svrstanih u šest skupina(dan rođenja, mjesec rođenja, godina rođenja, broj registra, kombinacija spola i rednog broja, kontrolni broj).Određuje se na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju (matične knjige rodenih i knjige državljana). JMBG nas prati još iz jugo-sistema tako kada uđete u bilo koju državu sa tog područja pokažete li dokument, znat će sve o vama. Trenutno se u Saboru raspravlja o njegovom ukidanju.