AGONIJA NOVOG LISTA: Dug 31,3 milijuna kuna, ključni vjerovnik Zagrebačka banka

Hina

13. travnja 2015.

AGONIJA NOVOG LISTA: Dug 31,3 milijuna kuna, ključni vjerovnik Zagrebačka banka

Predsjednik Uprave Novog lista Neven Klarin zatražio je produljenje roka predstečajne nagodbe Novog lista za daljnjih 30 dana. U podnesku upućenom Ministarstvu financija Klarin ističe da je produljenje roka zatraženo kako bi se sa Zagrebačkom bankom mogao postići konačan dogovor o prihvaćanju plana predstečajne nagodbe otvorene u još listopadu prošle godine. Rješenjem o utvrđivanju tražbina 15. prosinca prošle godine ukupan iznos utvrđenih tražbina vjerovnika Novog lista iznosi 31,3 milijuna kuna, dok je ukupan iznos osporenih tražbina bio 1,73 milijuna kuna. Nakon izvršenog prijeboja utvrđenih tražbina s protutražbinama dužnika, preostali iznos tražbina vjerovnika Novog lista utvrđen je na 31,04 milijuna kuna.

Na to rješenje žalilo se sedam vjerovnika čije su žalbe prošlog mjeseca bile odbijene. Među njima je najznačajnija Zagrebačka banka (Zaba) koja je prijavila potraživanje prema Novom listu s osnove dugoročnih i kratkoročnih kredita po kojima je Novi list korisnik kredita i založni dužnik na temelju čega je Zagrebačkoj banci priznat status razlučnog vjerovnika, ali banci taj status nije bio priznat po dva ugovora.

Kako se ističe u obrazloženju Ministarstva financija, radi se o ugovorima o dugoročnim kunskim kreditima u kojima je Zagrebačka banka bila kreditor Glasu Istre Novine i Glasu Istre Trgovina a za koje su sudužnici bili Novi list i Andre d.o.o, sve tvrtke u vlasništvu Alberta Faggiana.

Zagrebačka banka je na temelju tih ugovora prijavila tražbinu i od 7,3 milijuna kuna za koju posjeduje ovršnu ispravu, ali u tablicu vjerovnika Zagrebačka banka uvrštena je samo s tražbinom čiji je utvrđeni iznos osiguranim razlučnim pravom od 12,5 milijuna kuna.

Kako se ističe u obrazloženju, na temelju ugovora s Glasom Istre Novine i Glasom Istre Trgovina, Novi list nije bio korisnik kredita i utvrđeno je da Novi list kao dužnik "nije osobno odgovoran žalitelju kao vjerovniku" te je utvrđeno da Zagrebačka banka nije razlučni vjerovnik s osnove prijavljene tražbine po ta dva ugovora već da ima status običnog vjerovnika čija je tražbina osigurana ovršnom ispravom.

No, za istaknuti i da je Savjetodavno vijeće Ministarstva financija 17. veljače prvi puta odobrilo produljenje roka predstečajne nagodbe Novog lista za dodatnih 60 dana i taj rok istječe 19. travnja.

Lupiga.Com via Hina

Naslovna ilustracija: Novi list