ETIČKI KODEKS GRADA ZAGREBA: Imate svoja prava, inzistirajte na njima

I. Kegelj

9. listopada 2015.

ETIČKI KODEKS GRADA ZAGREBA: Imate svoja prava, inzistirajte na njima

Što nas štiti ili bi nas barem trebalo štitit od neprofesionalnosti, nezakonitog rada i sličnih pojava u zagrebačkoj gradskoj upravi? Građani koji se susretnu s nepoželjnim načinima rada gradskih službenika, između ostalog, trebali bi pročitati Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba, koji je donesen u svibnju ove godine, a koji će Vas uputiti kome, kako i zbog čega se možete žaliti na pojave koje spominjemo u uvodu. Predmet Etičkog kodeksa, stoji u članku prvom ovog dokumenta, utvrđivanje je etička načela i pravila ponašanja službenika gradskih upravnih tijela, utemeljenih na zakonskim i drugim propisima te pravilima struke koje službenici primjenjuju u obavljanju službe.

Svakako preporučujemo da se uputite u predmetnu temu, jer nikad ne znate kad bi vam moglo zatrebati

Kao svrha Etičkog kodeksa navedeno je "promicanje etičkih i moralnih načela i vrijednosti u ponašanju u službi što su ih službenici dužni usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra, javnog interesa i interesa Grada Zagreba, transparentnijeg i učinkovitijeg poslovanja, kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima usluga te jačanja njihova povjerenja u obavljanje službe".

Jedno od osnovnih načela Kodeksa načelo je zakonitosti i pravne sigurnosti, sukladno kojem su gradski službenici u obavljanju službe "dužni postupati u skladu s Ustavom, zakonima, drugim propisima i pravilima struke".

Drugo načelo tiče se učinkovitoga, ekonomičnog i pravodobnog obavljanja poslova te se u Kodeksu navodi kako su gradski službenici "dužni postupati učinkovito, sa što manje troškova i uloženog vremena te u najkraćem mogućem roku osigurati transparentno i pouzdano ostvarenje prava i interesa korisnika usluga i interesa Grada Zagreba".

Kod načela odgovornog obavljanja poslova kaže se da su gradski službenici "dužni obavljati poslove ispravno, savjesno, marljivo i stručno te ostvarivati postavljene im ciljeve i odgovorni su za svoje postupke i rezultate rada".

Jedno od važnijih načela svakako je načelo poštivanja dostojanstva osobe i zabrane diskriminacije i povlašćivanja, koje kaže da su službenici "dužni osigurati ostvarivanje prava i poštivanje integriteta i dostojanstva korisnika usluga i drugih službenika". Gradski službenici u svom postupanju ne smiju diskriminirati ili povlašćivati korisnike, po bilo kojoj osnovi: "osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili nekih drugih razloga suprotnih Ustavom i zakonima utvrđenim pravima i slobodama".

Načelo zabrane zlouporabe ovlasti i izbjegavanje sukoba interesa u službi službenicima Grada Zagreba propisuje da "ne smiju u postupanju prema korisnicima usluga i drugim službenicima zlouporabiti svoje ovlasti i položaj radi postizanja vlastitog interesa ili interesa druge fizičke ili pravne osobe". Također, oni ne smiju "službene informacije koristiti u nedozvoljene svrhe niti se koristiti svojim položajem kako bi utjecali na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti ili na donošenje političke odluke kojom bi na bilo koji način pogodovali sebi ili drugoj osobi".

Službenicima Grada Zagreba, također se navodi u dokumentu, zabranjeno je primati bilo kakav dar ili uslugu za posao koji su obavili, bez obzira na vrijednost dara. Drugim riječima, službenik za svoj rad ne bi smio primiti niti čokoladu. Ukoliko mu je ipak ponudite, službenik je dužan čokoladu odbiti i o tome izvijestiti svog nadležnog. Službenici su u svom poslu dužni štiti i osobni ugled te ugled službe koju obavljaju. Oni moraju biti i politički neutralni te raditi u skladu s javnim interesom i načelom učinkovitog gospodarenja. 

Prema Etičkom kodeksu službenici su prema vama dužni postupati pristojno te se odnositi s dužnom pažnjom i poštovanjem prema vašem zahtjevu. Na zahtjev korisnika usluga, eventualno nezadovoljnog njihovim postupanjem, dužni su dati svoje ime i prezime te radno mjesto na kojem rade. Osim informacija i zaštite podataka, koje su vam također dužni osigurati, službenici Grada Zagreba moraju osigurati i obrazloženje o provedenim postupcima i odlukama donesenim u obavljanju poslova.

Nadzor primjene ovog Etičkog kodeksa provodi Etičko povjerenstvo, kojeg imenuje gradonačelnik Zagreba. Etičko povjerenstvo "zaprima pritužbe korisnika usluga i službenika i vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama; provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i ocjenjuje osnovanost pritužbe; sastavlja izvješće o postupku provedenu po pritužbi; daje odgovor na pritužbu; daje mišljenja i preporuke vezana uz sadržaj i primjenu ovog Etičkog kodeksa te promiče etička načela i standarde u službi".

Na ovom mjestu važno je uputiti se na koji način se podnosi tužba, ukoliko ste nezadovoljni radom službenika Gradske uprave. Ovim pitanjem bavi se članak 24. Etičkog kodeksa, koji kaže da korisnici tužbu mogu podnijeti poštom ili elektroničkim putem, gradonačelniku, pročelniku ili drugom nadređenom službeniku.

Pritužbu bi trebalo ispitati Etičko povjerenstvo "provedbom svih radnji potrebnih za utvrđenje činjeničnog stanja". Propisuje se, i to u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe, da bi nezadovoljni građanin morao bi dobiti odgovor na pritužbu. Pročitajte cijeli Etički kodeks, nikad ne znate kad bi vam mogao zatrebati. Što se postupanja po istom tiče, možemo vam tek savjetovati da pazite na za koga glasate na izborima, jer kako se već kaže: riba uvijek smrdi od glave.

Lupiga.Com 

Naslovna fotografija: en.wikipedia.org